MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Informacje dotyczące dotacji krajowej
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Wymiana wodomierza

Wodomierze nowe, legalizowane są na wniosek i koszt producenta lub dystrybutora wodomierzy (posiadają tzw. legalizację pierwotną - cechę legalizacji należy sprawdzić przy zakupie wodomierza).
  Dla wodomierzy nie są wydawane świadectwa legalizacji (pisemne)!
 Legalizacja jest ważna przez czas określony (o czym mowa w stosownych przepisach), jeżeli wodomierz spełnia wymagania metrologiczne i umieszczone na wodomierzu cechy legalizacyjne i zabezpieczające są nieuszkodzone.
 Dla wodomierzy legalizowanych od 1 maja 2004 r. (wg rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych - Dz. U. Nr 77, poz. 730), okres ważności cechy legalizacji wynosi 5 lat - liczy się od pierwszego stycznia następnego roku po wykonanej legalizacji.
Na cechę legalizacji składa się: 
-cecha właściwego urzędu podległego organowi administracji miar oraz 
-cecha roczna ( dla wodomierzy legalizowanych w okresie od 1 maja 2004 r.) albo cecha roczna i cecha miesięczna (dla wodomierzy legalizowanych w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 30 kwietnia 2004 r)
 
  Legalizacja jest ważna przez czas określony (w stosownych przepisach), oraz jeżeli wodomierz spełnia wymagania metrologiczne i umieszczone na wodomierzu podczas legalizacji cechy legalizacji i zabezpieczające są nieuszkodzone.
Okres ważności legalizacji wyrażony w: 
miesiącach - liczy się od pierwszego dnia tego miesiąca, w którym legalizacja została dokonana; 
latach - liczy się od pierwszego stycznia następnego roku po legalizacji. 
 
 Dla wodomierzy zalegalizowanych w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 30 kwietnia 2004 r. (wg zarządzenia Prezesa GUM nr 50 z 15 listopada 1999 r.), okresy ważności cechy legalizacji dla wodomierzy wirnikowych wynoszą:
61 miesięcy - dla wodomierzy do wody zimnej o nominalnym strumieniu objętości mniejszym lub równym 10 m3/h, 
49 miesięcy - dla wodomierzy do wody ciepłej lub gorącej o nominalnym strumieniu objętości mniejszym lub równym 10 m3/h, 
49 miesięcy - dla wodomierzy do wody zimnej, cieplej lub gorącej o nominalnym strumieniu objętości większym od 10 m3/h. 
 
Dla wodomierzy zalegalizowanych w okresie od 1 maja 2004 r. (wg rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych - Dz. U. Nr 77, poz. 730), okres ważności cechy legalizacji wynosi 5 lat.
Legalizacja traci ważność w przypadku:
stwierdzenia, że wodomierz przestał spełniać wymagania; 
uszkodzenia wodomierza; 
uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej. 

Wodomierze, które kierowane są do naprawy powinny być zgłaszane do legalizacji ponownej:
- nie później niż w ostatnim miesiącu ważności dowodu legalizacji poprzedniej, jeżeli okres ważności jest wyrażony w miesiącach; 
- nie później niż w ostatnim roku ważności dowodu legalizacji poprzedniej, jeżeli okres ważności jest wyrażony w latach; 
- po naprawie; 
- po uszkodzeniu cech legalizacji lub zabezpieczających nałożonych na przyrząd podczas poprzedniej legalizacji. 
 Okres ważności legalizacji ponownej wodomierzy wyznaczany jest identycznie jak przy legalizacji pierwotnej.
  
Wodomierze główne na przyłączach wodociągowych do nieruchomości są własnością PWiK. Spółka posiada szczegółową ewidencję wodomierzy i na bieżąco kontroluje sprawność wodomierzy oraz ważność cech legalizacji. Monterzy PWiK wymieniają wodomierze (bez dodatkowych opłat) zgodnie z wewnętrznym harmonogramem tak, aby używane były tylko wodomierze z ważnymi cechami legalizacji.
Obsługa Klienta Obsługa
Klienta
 
E-BOK - Strefa Klienta E-BOK
Strefa Klienta