MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Informacje dotyczące dotacji krajowej
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Reklamacje

Reklamacje
  • Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości usług oraz wysokości należności za usługi świadczone przez PWiK.
  • Reklamacje, w formie wyłącznie pisemnej, można złożyć w siedzibie Spółki, przesłać listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej.
  • Odbiorca może reklamować prawidłowość naliczenia należności wykazanych na fakturze. 
  • Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
  • W wypadku powstania nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie Odbiorcy, zwraca w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
  • Spółka rozpatruje reklamację i powiadamia Odbiorcę o sposobie jej załatwienia w terminie 14 dni od udokumentowanej daty wpływu.
Zgłaszanie reklamacji:
1. zgłoszenie błędów w fakturowaniu za wodę i ścieki
2. zgłoszenie dostawy wody o pogorszonej jakości
3. zgłaszanie reklamacji w zakresie wykonanych przez PWIK usług pozostałych
4. ekspertyza wodomierza
 
 
 
Obsługa Klienta Obsługa
Klienta
 
E-BOK - Strefa Klienta E-BOK
Strefa Klienta