MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Informacje dotyczące dotacji krajowej
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych gmin Rybnik, Gaszowice i Jejkowice w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.

Przedmiotem Działalności Spółki jest:
1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
3. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
4. Handel energią elektryczną,
5. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
6. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
7. Przygotowanie terenu pod budowę,
8. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
9. Pozostałe badania i analizy techniczne,
10. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
      i targowiskami,
11. Przesyłanie energii elektrycznej,
12. Dystrybucja energii elektrycznej,
13. Wytwarzanie paliw gazowych,
14. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
15. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
16. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
17. Wykonywanie instalacji elektrycznych,
18. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
19. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia
      hydraulicznego i grzejnego,
20. Transport drogowy towarów,
21. Transport rurociągowy pozostałych towarów,
22. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
23. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
24. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
25. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
26. Działalność w zakresie architektury,
27. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
28. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
     i technicznych,
29. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
30. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,, 
31. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
32. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
33. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
     gdzie indziej niesklasyfikowane,
34. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
     chronionych prawem autorskim.