MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Informacje dotyczące dotacji krajowej
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Aktualności

KOMUNIKAT
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy
ul. Pod Lasem 62 zgodnie z treścią art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006
Nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami) ogłasza wprowadzenie  nowych taryf stawek i opłat za wodę i ścieki, które obowiązywać będą od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.
 
Wysokość cen za dostarczoną wodę dla odbiorców na całym terenie działalności
PWiK Sp. z o.o. w Rybniku:
 
Wyszczególnienie Cena  netto Cena
 z VAT
Jednostka miary
Cena 1 m³ dostarczonej wody 5,01 5,41 zł/m³
cena wyrażona w złotych za 1 m³ dostarczonej wody
Wysokość cen za odbiór ścieków dla odbiorców na całym terenie działalności
PWiK Sp. z o.o. w Rybniku:
 
Wyszczególnienie Cena  netto Cena
 z VAT
Jednostka miary
Cena 1 m³ odprowadzonych ścieków 8,59 9,28 zł/m³
cena wyrażona w złotych za 1 m³ odprowadzonych ścieków
 
Wysokość stawek abonamentowych na całym terenie działalności
PWiK Sp. z o.o. w Rybniku:
- za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych,
- za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych,
- za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków
Wyszczególnienie Cena  netto Cena
 z VAT
Jednostka miary
A. Za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych: zł/okres rozliczeniowy (m-c)/
odbiorcę usług
 
  • grupa 1
3,78 4,08
  • grupa 2
37,12 40,09
  • grupa 3
319,40 344,95
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych do świadczenia usług naliczana jest niezależnie od ilości dostarczonej wody, dla każdego punktu poboru wody posiadającego wodomierz główny.
B. Za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych: zł/okres rozliczeniowy (m-c)/
odbiorcę usług
 
  • grupa 1
7,64 8,25
  • grupa 2
73,82 79,73
  • grupa 3
851,47 919,59
Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych do świadczenia usług naliczana jest niezależnie od ilości odprowadzonych ścieków, dla każdego punktu odprowadzającego ścieki.
 
C. Za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków: zł/ okres rozliczeniowy/ odbiorcę usług
  • faktury dostarczone za pośrednictwem poczty
4,17 4,50
Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego  i rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków dotyczy każdej faktury dostarczonej do odbiorcy usług dla każdego ustalonego w umowie oddzielnego punktu dostawy wody, dostawy wody i odprowadzania ścieków , odprowadzania ścieków  rozliczanego za pomocą wodomierza głównego, lokalowego, urządzenia pomiarowego lub wodomierza rozliczającego obce źródło wody
  • e-faktury
2,31 2,49 zł/ okres rozliczeniowy/ odbiorcę usług
Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego  i rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków dotyczy każdej wystawionej faktury i udostępnionej poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa lub w formie usługi invoobill (e-faktura) dla każdego ustalonego w umowie oddzielnego punktu dostawy wody, dostawy wody i odprowadzania ścieków , odprowadzania ścieków  rozliczanego za pomocą wodomierza głównego, lokalowego, urządzenia pomiarowego lub wodomierza rozliczającego obce źródło wody oraz rozliczanego wg przeciętnych norm zużycia (ryczałt)
  • faktury dla odbiorców rozliczanych według normy ryczałtowej
3,33 3,60 zł/ okres rozliczeniowy/ odbiorcę usług
Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków dotyczy każdego ustalonego w umowie oddzielnego punktu odprowadzanych ścieków, posiadającego własne ujęcie wody (nieopomiarowane),  rozliczanego wg przeciętnych norm zużycia (ryczałt) dostarczonej pocztą.
  • Faktury dla zestawu przedpłatowego
3,33 3,60 zł/ okres rozliczeniowy/ odbiorcę usług
Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków dotyczy każdego ustalonego w umowie oddzielnego punktu dostawy usług wodno-kanalizacyjnych rozliczanego za pomocą wodomierza głównego z systemem przedpłatowym.
Odbiorca usług - każdy punkt dostawy usług wodociągowo-kanalizacyjnych rozliczanych za pomocą wodomierza głównego, bądź lokalowego, bądź urządzenia pomiarowego, hydrantowego, bądź rozliczanego wg przeciętnych norm zużycia (ryczałt).
 
Stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa
Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w okresie obowiązywania taryf, tj. od 1.04.2017 do 31.03.2018r.
 
Lp. Wyszczególnienie cena netto
w zł
cena brutto
w zł
j.m.
1 Stawka opłaty za przyłączenie do urządzenia wodociągowego 164,67 177,84 szt.
2 Stawka opłaty za przyłączenie do urządzenia kanalizacyjnego 115,70 124,96 szt.
Powyższe stawki opłat pobierane są za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa. Koszty wynikają z przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.