MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

WFOŚ

Od roku 2009 PWiK Sp.z o.o. w Rybniku  współpracuje w Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy realizacji projektów
z dziedziny ochrony środowiska. Są to następujące 3 projekty:
 
Kampania
Dni Promocji Ochrony Środowiska


 
 
 

Numer umowy: 353/2009/66/EE/ee/D
Okres realizacji zadania: od 04.05.2009 do 30.06.2010
Całkowity koszt realizacji zadania:

Lp. Źródła finansowania
zadania
Wartość zaangażowanych
środków
1. Środki WFOŚiGW 13 672,70
2. Środki własne 48 346,40
  Razem: 62 319,10W dniach od 04 maja 2009 do 30 czerwca 2010r. Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku przeprowadziło Kampanię promującą ochronę środowiska naturalnego pod tytułem „Dni Ochrony Środowiska”. Hasłem kampanii stało się zawołanie „Oczyszczanie, Nasze Wspólne Współczesne Wyzwanie”
Kampania, w domyśle skierowana do młodszych mieszkańców Rybnika, cieszyła się nie tylko dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli okolicznych szkół ale również dorosłych mieszkańców powiatu rybnickiego i nie tylko. Wg danych uzyskanych na podstawie formularzy zgłoszeniowych wysyłanych przez opiekunów grup, linię technologiczną, ścieżkę edukacyjną oraz laboratorium zlokalizowane na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Rybniku Orzepowicach odwiedziło ok. 1800 osób.
Kampania uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Celem kampanii było podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, zwrócenie uwagi na znaczenie czystego środowiska naturalnego dla współczesnych
i przyszłych pokoleń rybniczan. Budowane systemy kanalizacji sanitarnej dają możliwość przeciwdziałania zanieczyszczeniom wody i gleby, dlatego tak ważne jest uświadomienie, że warto z tych możliwości skorzystać, że łatwo z tych możliwości skorzystać i że każdy może przyczynić się do poprawy jakości otoczenia w którym żyje.
Założony cel osiągnięto poprzez budowę ścieżki dydaktycznej na terenie oczyszczalni ścieków w Rybniku Orzepowicach a następnie zorganizowanie wizyt osobom zainteresowanym problematyką ochrony środowiska. Ścieżka dała możliwość zaprezentowania  procesu oczyszczania ścieków poprzez przejście wzdłuż ciągu technologicznego oczyszczalni, zapoznanie się z treścią ustawionych tablic edukacyjnych oraz wysłuchanie wykładu pracowników oczyszczalni.
  Autorami pomysłu kampanii oraz treści wykładów, tablic, materiałów promujących, ścieżkę byli pracownicy PWiK sp. z o.o. w Rybniku, którzy z wielką przyjemnością gościli tylu odwiedzających, ciesząc się z efektu jaki przyniosła ich praca..


Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie oczyszczalni ścieków w Rybniku Orzepowicach poprzez skojarzoną produkcję ciepła i energii elektrycznej z biogazu
 
Numer umowy: 252/2010/66/OA/al/P, 332/2010/66/OA/al/D
Okres realizacji zadania: od 01.12.2008 do 31-03-2012
Całkowity koszt realizacji zadania:

Lp. Źródła finansowania
zadania
Wartość zaangażowanych
środków
1. Środki WFOŚiGW 2 108 530,00 pożyczka
400 000,00     dotacja

2.

Środki własne      2 159 826,22
  Razem:   4 668 365,22
Głównym celem projektu było uzyskanie korzystnych zmian w środowisku naturalnym, zarówno poprzez zmianę źródeł  wytwarzania energii jak i jej optymalne wykorzystanie. Zabudowanie układu skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, układu odsiarczania, oraz likwidacja zarówno kotła węglowego jak i bojlera elektrycznego, a także ograniczenie do minimum pracy pochodni, spowodowało zmniejszenie zarówno emisji do atmosfery, jak i ilości wytwarzanych odpadów będących produktami  spalania paliw stałych. Spalanie biogazu w kogeneratorze umożliwia bezpieczne wykorzystanie właściwości energetycznych substancji odpadowej jaką jest biogaz i obniżenia wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowych oraz dwutlenku siarki odprowadzanych do powietrza. Zmniejszła się emisja pyłu wynikająca z likwidacji kotłowni opalanej węglem, oraz emisja dwutlenku siarki w związku z uruchomienia instalacji odsiarczania biogazu, oraz wyeliminowaniu węgla jako nośnika energetycznego. Nie bez znaczenia dla podjęcia decyzji o realizacji projektu były także efekty ekonomiczne przedsięwzięcia. Inwestycja ta daje możliwość, korzystając
z własnego źródła, częściowego pokrycia zapotrzebowania własnego oczyszczalni zarówno na energię elektryczną, jak i ciepło, oraz możliwość uzyskania dodatkowych przychodów ze sprzedaży certyfikatów energetycznych.

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Rybnika – Kłokocin, etap II i III”
 

Numer umowy: 22/2013/66/OW/ot/P
Okres realizacji zadania: w trakcie realizacji
Planowany koszt realizacji zadania:.

Lp. Źródła finansowania
zadania
Wartość zaangażowanych
środków
1. WFOŚiGW w Katowicach  6 069 449,00
2. PWiK sp. z o.o. w Rybniku  6 052 551,00
  Razem: 12 122 000,00Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Rybnika – Kłokocin, etap II i III” jest kontynuacją programu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie miasta Rybnika.
W Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (AKPOŚK 2010), jako Aglomeracja priorytetowa dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego została wymieniona Aglomeracja Rybnik o numerze PLSL017, w której skład wchodzą gminy: Rybnik, Jejkowice
i Gaszowice. Jest to aglomeracja powyżej 100 000 RLM, dla której do 2015 r. nałożono obowiązek spełnienia wymagań aglomeracji w zakresie oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej.
Obecnie na terenie objętym Zadaniem II i Zadaniem III nie istnieje zbiorczy system kanalizacyjny. Powstające ścieki, w gospodarstwach domowych oraz szkole, gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych, a następnie wywożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków. Nie wyklucza się, że stan techniczny istniejących zbiorników jest zły i powoduje zasilanie wód gruntowych ściekami zgormadzonymi w tych zbiornikach. W ramach projektu wybudowane zostanie ponad 12 km sieci kanalizacyjnych oraz przepompownia ścieków, które skierowane zostaną do oczyszczalni i tam poddane procesom oczyszczania.