MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Taryfy stawek i opłat za wodę i ścieki

TARYFY STAWEK I OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE
OD 01.04.2016 r. DO 31.03.2017 r.
Lp. Usługa J.m. Cena netto VAT Cena brutto
1 Cena 1m3 dostarczonej wody m3 5,01 8% 5,41
2 Ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków m3   8,61  8% 9,30
STAWKI OPŁAT ABONAMENTOWYCH
 
 1. za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych
       
3 Grupa 1 (A.1) szt. 3,80 8% 4,10
4 Grupa 2 (A.2) szt. 38,87 8% 41,98
5 Grupa 3 (A.3) szt. 324,41 8% 350,36
  Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych do świadczenia usług naliczana jest niezależnie od ilości dostarczonej wody, dla każdego punktu poboru wody posiadającego wodomierz główny.        
 
 1. za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych
       
6 Grupa 1 (B.1) szt. 7,68 8% 8,29
7 Grupa 2 (B.2) szt. 81,10 8% 87,59
8 Grupa 3 (B.3) szt. 853,89 8% 922,20
  Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych do świadczenia usług naliczana jest niezależnie od ilości odprowadzonych ścieków, dla każdego punktu dostarczającego ścieki.         
 
 1. Za odczyt wodomierza i rozliczenie należności
       
9  - faktury dostarczone za pośrednictwem inkasenta lub poczty (C.1) szt.  4,17 8% 4,50
  Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza i rozliczenie należności dotyczy każdej faktury dostarczonej do odbiorcy usług dla każdego ustalonego w umowie oddzielnego punktu dostawy wody, dostawy wody i odprowadzania ścieków, odprowadzania ścieków  rozliczanego za pomocą wodomierza głównego, lokalowego, urządzenia pomiarowego, lub wodomierza rozliczającego obce źródło wody.        
10  - e-faktury (C.2) szt. 2,31  8% 2,49
  Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza i rozliczenie należności dotyczy każdej faktury i udostępnionej poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa lub w formie usługi invoobill (e-faktura) dla każdego ustalonego w umowie oddzielnego punktu dostawy wody, dostawy wody i odprowadzania ścieków, odprowadzania ścieków  rozliczanego za pomocą wodomierza głównego, lokalowego, urządzenia pomiarowego lub wodomierza rozliczającego obce źródło wody.        
11 - faktury dla odbiorców rozliczanych według normy ryczałtowej (C.3) szt. 3,33 8% 3,60
  Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie należności dotyczy każdego ustalonego w umowie oddzielnego punktu odprowadzanych ścieków, posiadającego własne ujęcie wody (nieopomiarowane), rozliczanego według przeciętnych norm zużycia (ryczałt)        
12 - faktury dla zestawu przedpłatowego (C.4) szt. 3,33 8% 3,60
  Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie należności dotyczy każdego ustalonego w umowie oddzielnego punktu dostawy usług rozliczanego za pomocą zestawów przedpłatowych        
 
Odbiorca usług - każdy punkt dostawy usług wodociągowo-kanalizacyjnych rozliczanych za pomocą wodomierza głównego, bądź lokalowego, bądź urządzenia pomiarowego, bądź rozliczanego wg przeciętnych norm zużycia (ryczałt)
Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych naliczana jest z zastosowaniem jednomiesięcznych okresów rozliczeniowych.
Do cen i stawek opłat abonamentowych, opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa (netto) dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie obowiązywania taryf. W dniu złożenia wniosku stawka podatku VAT wynosi 8%.
Postanowienia dodatkowe:
 • Przy rozliczaniu u osób korzystających z lokali w budynku wielolokalowym, pobierana jest stawka opłaty abonamentowej tylko z tytułu odczytu wodomierza i rozliczenia należności.
 • Przy rozliczeniu wodomierza hydrantowego pobierana jest stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych w zależności od poziomu  stopnia natężenia przepływu wodomierza oraz  stawka opłaty abonamentowej z tytułu odczytu wodomierza i rozliczenia należności.
 • W przypadku, gdy PWiK Sp. z o.o. świadczy zarówno usługę dostawy wody jak i odprowadzania ścieków, stawka opłaty z tytułu odczytu wodomierza i rozliczenia należności pobierana jest tylko z jednego tytułu.
 • W przypadku odbioru ścieków od klienta posiadającego inne niż PWiK Sp. z o.o. ujęcie wody (własne lub obce) rozliczanego wg ryczałtu lub wg wodomierza zamontowanego na tym ujęciu wody obowiązuje stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych oraz z tytułu odczytu wodomierza i rozliczenia należności zgodnie z zawartą umową.
 • W przypadku odbiorcy posiadającego wodomierz sprzężony stawka  opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych rozliczana jest według wodomierza o wyższym natężeniu przepływu wody.
 •  W przypadku przyłącza zasilającego w wodę wyłącznie instalację hydrantową (p.poż) opomiarowanego wodomierzem głównym – naliczana jest opłata z tytułu utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych oraz opłata za odczyt i rozliczenie należności.
Grupy taryfowe odbiorców
Ustalając wysokość stawek opłaty abonamentowej dokonano ich zróżnicowania biorąc pod uwagę poziom zapotrzebowania na usługi wodociągowo-kanalizacyjne związane z określonym natężeniem przepływu jak niżej:
 1. niskie natężenie przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn) wodomierzy głównych mieści się w zakresie 0,0m³/h do max 5,0m³/h,  dalej zwane grupą taryfową 1,
 2. średnie natężenie przepływu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn) wodomierzy głównych wynosi powyżej 5m³/h nie więcej niż 30,0m³/h, dalej zwane grupą taryfową 2,
 3. duże natężenie przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn) wodomierzy głównych wynosi powyżej 30,0m³/h, dalej zwane grupą taryfową 3.
Stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa
Lp. Usługa j.m. Cena netto VAT Cena brutto
1 Stawka opłaty za przyłączenie do urządzenia wodociągowego szt. 164,67 8% 177,84
2 Stawka opłaty za przyłączenie do urządzenia kanalizacyjnego szt. 115,70 8% 124,96
 
 
Powyższe stawki opłat pobierane są za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa. Koszty wynikają z przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.
 
Obsługa Klienta Obsługa
Klienta
 
Metody płatności Metody
Płatności