MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Pytania i odpowiedzi

Treść pytań
I. Czy można podawać stan wodomierza telefonicznie lub drogą elektroniczną?
Istnieje możliwość podania stanu wodomierza zarówno telefonicznie, jak i drogą mailową. Telefoniczne zgłoszenia przyjmuje Biuro Obsługi Klienta pod nr telefonu 032/43 280 83 od poniedziałku do środy w godzinach 7:00 do 15:00, od czwartku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00. Odczyty przekazywane drogą mailową należy przesłać na adres odczyty@pwik-rybnik.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub poprzez specjalnie stworzony dla tego celu formularz zamieszczony na stronie internetowej PWiK Sp.z o.o. w Rybniku: http://www.pwik-rybnik.pl/

II. Co oznacza pozycja na fakturach za wodę: „za odczyt i rozliczenie”?
Opłata za odczyt i rozliczenie stanowi element opłaty abonamentowej kalkulowanej zgodnie z wytycznymi określonymi w § 2 pkt 11 w zw. z § 13 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzaniu taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z dnia 17 lipca 2006r.).
Zgodnie z definicją ustawową opłaty abonamentowej określoną w §2 pkt 11 niniejszego Rozporządzenia, stanowi ona wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych w zł na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za:
a/ utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych – pozycja uwidoczniona na fakturze VAT,
b/ usługę odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności - pozycja na fakturze VAT: opłata za odczyt i rozliczenie należności.
Należy podkreślić, że opłata za rozliczenie należności nie jest opłatą ustalaną indywidualnie dla każdego odbiorcy – jest wynikiem szczegółowych kalkulacji kosztów PWIK określonych w taryfach cen i opłat dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.
Stawka opłaty abonamentowej - za odczyt wodomierza i rozliczenie należności, obejmuje następujących odbiorców:
 
  • posiadających wodomierz główny
  • posiadających wodomierz lokalowy w budynku wielolokalowym,
  • rozliczanych w oparciu o ryczałt,
  • dostawca ścieków z obcym źródłem wody,
  • posiadających urządzenia pomiarowe,
  • dla odbiorców korzystających z wodomierzy hydrantowych.
Ustalając wysokość stawek opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza
i rozliczenie należności dokonano ich zróżnicowania biorąc pod uwagę sposób dostarczenia przez PWiK Sp. z o.o. w Rybniku faktury za świadczone usługi, tj.:
  • przez inkasenta lub za pośrednictwem poczty,
  • drogą elektroniczną, tzw. e-faktury.

III.Jak można uzyskać informację o saldzie należności?
Najprostszym sposobem uzyskania powyższej informacji jest zalogowanie się do internetowego Biura Obsługi Klienta E-BOK. Każdy odbiorca usług może założyć swoje konto w e-bok pod warunkiem podania  kodu nabywcy (6-cyfrowy numer znajdujący się na każdej fakturze w lewym górnym rogu).
Ponadto informacje o saldzie należności można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku 3 (telefonicznie pod nr tel. 032/4328083 lub osobiście podczas wizyty w BOK) - w tym wypadku rownież wymagane jest podanie kodu nabywcy usług PWiK Rybnik.
IV. Czy istnieje możliwość pomniejszenia należności za odprowadzone ścieki w przypadku podlewania przydomowego ogródka?
Tak, istnieje taka możliwość, ale dopiero po zaplombowaniu przez PWiK prawidłowo zabudowanego podlicznika ogrodowego.
Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą i ponowną legalizacją wodomierza (co 5 lat), wykonuje właściciel nieruchomości na własny koszt.
Po wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z przedstawionymi wymaganiami należy zgłosić ten fakt do PWiK. W umówionym terminie służby techniczne PWiK dokonają sprawdzenia poprawności montażu oraz zaplombują półśrubunki łączące podlicznika (odpłatnie).
Odczyt wskazań podlicznika oraz wystawianie faktury za wodę zużytą do podlewania (bez ścieków) wykonywane będzie przez PWiK jednocześnie z odczytem wodomierza głównego w nieruchomości, natomiast zużycie zmierzone przez wodomierz główny pomniejszone zostanie o zużycie zmierzone przez podlicznik.
W przypadku gdy u odbiorcy wody zainstalowany jest wodomierz pracujący w Systemie Odczytów Radiowych:
- można pozostać przy rozliczaniu zużycia wody do podlewania ogrodu “tradycyjnym” wodomierzem – w tym wypadku klient jest zobowiązany do podawania stanu telefonicznie,
- można zamontować wodomierz przystosowany do prowadzenia odczytów radiowych,
Uwaga
Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza na instalacji do podlewania zaleca się przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb podlewania, kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem, oraz oszacowanie możliwych korzyści w najbliższych latach. Zakup, montaż i ewentualną naprawę wodomierza oraz obowiązkową legalizację co 5 lat Klient wykonuje na własny koszt.


V. Kupiłem nieruchomość. Chciałem zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – jaka jest procedura zmiany odbiorcy usług w Waszym przedsiębiorstwie? 
Należy wypełnić druk wniosku o zawarcie umowy o zapatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, do którego należy załączyć:
1. odpis księgi wieczystej lub akt notarialny własności
2. akt zgonu – w przypadku śmierci współwłaściciela
3. informację o stanie wodomierza, od którego ma być rozliczany nowy odbiorca (protokół przekazania wodomierza).
 
Obsługa Klienta Obsługa
Klienta
 
Metody płatności Metody
Płatności