PWiK
MNiSW
MNiSW
  • Polski
  • English

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O SPOSOBACH PŁATNOŚCI

pdfMetody płatności PWiK

Obsługa klienta

efaktura

 


Formularz akceptacji

 
 
 
 
Kod nabywcy w systemie PWiK:* :: Jest to numer który znajduje się na każdej fakturze w lewym górnym rogu
 
 
 
 
Akceptuję wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz Regulaminem wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej.
 
Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62 w celu przesyłania faktur w formie elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji w systemie faktur w formie elektronicznej. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania.
 

 
 
Pola oznaczone * są obowiązkowe.
 Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej


1.    Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz tryb udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).

2.    Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści poprzez zastosowanie bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z pózn. zm., ustawa), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

3.    Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).

4.    Do podglądu oraz weryfikacji przesłanej faktury służą następujące programy, które Klient pobierze i zainstaluje we własnym zakresie:
a.    bezpłatne oprogramowanie („Adobe Acrobat Reader"), służące do podglądu dokumentu (oprogramowanie dostępne do pobrania na stronie www.pwik-rybnik.pl lub http://get.adobe.com/reader/);
b.    bezpłatna aplikacja służąca do weryfikacji autentyczności podpisanej faktury elektronicznej (aplikacja dostępna do pobrania na stronie www.pwik-rybnik.pl).

5.    Formularz akceptacji w formie papierowej powinien zawierać dane pozwalające zidentyfikować Klienta oraz zostać poświadczony jego podpisem.
 
6.    Klient może przekazać Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku prawidłowo wypełniony formularz akceptacji za pomocą następujących kanałów komunikacji:
a.    papierowo: osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub korespondencyjnie na adres: PWiK Sp. z o.o. w Rybniku, ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik;
b.    elektronicznie: poprzez wypełnienie elektronicznego formularza na stronie internetowej PWiK Sp. z o.o. (dotyczy tylko osób fizycznych)

7.    Faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej od dnia następującego po dniu, w którym Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku otrzymało prawidłowo wypełniony formularz akceptacji, pod warunkiem, że podany przez Abonenta adres e-mail jest poprawny, a tym samym faktura będzie mogła zostać skutecznie doręczona.

8.    Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia. W przypadku wycofania akceptacji według wzoru oświadczenia udostępnionego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku Klient powinien powiadomić o wycofaniu akceptacji do końca okresu rozliczeniowego wskazanego w umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

9.    Wycofanie akceptacji wymaga podania w formie pisemnej danych identyfikacyjnych Klienta zgodnie ze wzorem „wycofania akceptacji” przygotowanym przez  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku, dostępnym na stronie internetowej.

10.    Akceptacja nie  wyłącza  prawa  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp. z o.o. w Rybniku do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

11.    Klient zobowiązany jest do przechowywania otrzymanych faktur w formie elektronicznej, w sposób określony w § 6 rozporządzenia.

12.    Faktura w formie elektronicznej będzie dostarczana do Klienta z adresu e-mail  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. za pośrednictwem poczty elektronicznej (pod warunkiem, ze Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku dysponuje poprawnym adresem poczty elektronicznej Klienta).

13.    Zmiana adresu e-mail, na który przesyłane będą faktury może być dokonana przez Klienta w sposób pisemny, według formularza zmiany danych udostępnionego na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku, za pomocą kanałów komunikacji określonych w pkt. 6 powyżej.

14.    W przypadku braku powiadomienia przez Klienta Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku o zmianie adresu e-mail, wszelka korespondencja kierowana na dotychczasowy adres e-mail jest uważana za prawidłowo doręczoną i wywołuje wszelkie skutki prawne.

15.    Wzory dokumentów związanych z fakturą elektroniczną (akceptacja, wycofanie akceptacji, zmiana adresu e-mail) dostępne są na stronie internetowej www.pwik-rybnik.pl.

16.     Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Pod Lasem 62, jest administratorem danych osobowych Klienta, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez PWiK w celu realizacji usługi, o której mowa w niniejszym Regulaminie .Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

17.    Formularz zgody stanowi akceptację wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej w rozumieniu rozporządzenia określonego w pkt. 1. niniejszego Regulaminu.

18.    Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku  informuje, iż w okresie realizacji usługi e-faktury  oraz w celu dochodzenia roszczeń wynikających z umowy przetwarza dane dotyczące Klientów oraz inne dane, niezbędne dla celów wykonania świadczonej usługi, przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych, naliczania opłat Klienta oraz opłat z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich (dane transmisyjne).

19.    Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku z siedzibą w Rybniku informuje, iż firma iFIN24 S.A. z siedzibą w Krakowie, przy al. Jana Pawła II 39a, będzie miała dostęp do danych osobowych Klienta w związku ze świadczeniem przez iFIN24 S.A. na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku usługi polegającej na obsłudze procesu fakturowania Klientów.

20.    Autentyczność faktury elektronicznej oraz jej integralność zagwarantowana zostanie poprzez zastosowanie bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z pózn. zm., ustawa), weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wydanego na pracownika iFIN24 S.A..
 
21.    Pracownik iFIN24 S.A. w  imieniu  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp. z o.o. w Rybniku składał będzie bezpieczny podpis elektroniczny na dokumencie faktury elektronicznej.
 
22.    Lista pracowników iFIN24 S.A. upoważnionych do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku.
1. Michał Chłopczyński
2. Filip Warda
3. Łukasz Wolny