MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Cennik usług

 
Cennik usług PWiK Sp. z o.o. w Rybniku – obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2017 r.
 
TARYFY STAWEK I OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE
OD 01.04.2017 r. DO 08.06.2018 r. (okres obowiązywania taryf ulega przedłużeniu do dnia 08.06.2018 r. na podstawie art. 9 Ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dz.U. z dn. 27.11.2017 r., poz. 2180.)

Lp. Usługa J.m. Cena netto VAT Cena brutto
1 Cena 1m3 dostarczonej wody m3 5,01 8% 5,41
2 Ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków m3   8,59  8% 9,28
STAWKI OPŁAT ABONAMENTOWYCH
 
 1. za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych
       
3 Grupa 1 szt. 3,78 8% 4,08
4 Grupa 2 szt. 37,12 8% 40,09
5 Grupa 3 szt. 319,40 8% 344,95
  Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych do świadczenia usług naliczana jest niezależnie od ilości dostarczonej wody, dla każdego punktu poboru wody posiadającego wodomierz główny.        
 
 1. za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych
       
6 Grupa 1 szt. 7,64 8% 8,25
7 Grupa 2 szt. 73,82 8% 79,73
8 Grupa 3 szt. 851,47 8% 919,59
  Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych do świadczenia usług naliczana jest niezależnie od ilości odprowadzonych ścieków, dla każdego punktu dostarczającego ścieki.         
 
 1. Za odczyt wodomierza i rozliczenie należności
       
9  - faktury dostarczone za pośrednictwem inkasenta lub poczty szt.  4,17 8% 4,50
  Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza i rozliczenie należności dotyczy każdej faktury dostarczonej do odbiorcy usług dla każdego ustalonego w umowie oddzielnego punktu dostawy wody, dostawy wody i odprowadzania ścieków, odprowadzania ścieków  rozliczanego za pomocą wodomierza głównego, lokalowego, urządzenia pomiarowego, lub wodomierza rozliczającego obce źródło wody.        
10  - e-faktury szt. 2,31  8% 2,49
  Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza i rozliczenie należności dotyczy każdej faktury i udostępnionej poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa lub w formie usługi invoobill (e-faktura) dla każdego ustalonego w umowie oddzielnego punktu dostawy wody, dostawy wody i odprowadzania ścieków, odprowadzania ścieków  rozliczanego za pomocą wodomierza głównego, lokalowego, urządzenia pomiarowego lub wodomierza rozliczającego obce źródło wody.        
11 - faktury dla odbiorców rozliczanych według normy ryczałtowej szt. 3,33 8% 3,60
  Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie należności dotyczy każdego ustalonego w umowie oddzielnego punktu odprowadzanych ścieków, posiadającego własne ujęcie wody (nieopomiarowane), rozliczanego według przeciętnych norm zużycia (ryczałt)        
12 - faktury dla zestawu przedpłatowego szt. 3,33 8% 3,60
  Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie należności dotyczy każdego ustalonego w umowie oddzielnego punktu dostawy usług rozliczanego za pomocą zestawów przedpłatowych        

 
Odbiorca usług - każdy punkt dostawy usług wodociągowo-kanalizacyjnych rozliczanych za pomocą wodomierza głównego, bądź lokalowego, bądź urządzenia pomiarowego, bądź rozliczanego wg przeciętnych norm zużycia (ryczałt)
Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych naliczana jest z zastosowaniem jednomiesięcznych okresów rozliczeniowych.
Do cen i stawek opłat abonamentowych, opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa (netto) dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie obowiązywania taryf. W dniu złożenia wniosku stawka podatku VAT wynosi 8%.
Postanowienia dodatkowe:

 • Przy rozliczaniu u osób korzystających z lokali w budynku wielolokalowym, pobierana jest stawka opłaty abonamentowej tylko z tytułu odczytu wodomierza i rozliczenia należności.
 • Przy rozliczeniu wodomierza hydrantowego pobierana jest stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych w zależności od poziomu  stopnia natężenia przepływu wodomierza oraz  stawka opłaty abonamentowej z tytułu odczytu wodomierza i rozliczenia należności.
 • W przypadku, gdy PWiK Sp. z o.o. świadczy zarówno usługę dostawy wody jak i odprowadzania ścieków, stawka opłaty z tytułu odczytu wodomierza i rozliczenia należności pobierana jest tylko z jednego tytułu.
 • W przypadku odbioru ścieków od klienta posiadającego inne niż PWiK Sp. z o.o. ujęcie wody (własne lub obce) rozliczanego wg ryczałtu lub wg wodomierza zamontowanego na tym ujęciu wody obowiązuje stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych oraz z tytułu odczytu wodomierza i rozliczenia należności zgodnie z zawartą umową.
 • W przypadku odbiorcy posiadającego wodomierz sprzężony stawka  opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych rozliczana jest według wodomierza o wyższym natężeniu przepływu wody.
 •  W przypadku przyłącza zasilającego w wodę wyłącznie instalację hydrantową (p.poż) opomiarowanego wodomierzem głównym – naliczana jest opłata z tytułu utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych oraz opłata za odczyt i rozliczenie należności.

Grupy taryfowe odbiorców
Ustalając wysokość stawek opłaty abonamentowej dokonano ich zróżnicowania biorąc pod uwagę poziom zapotrzebowania na usługi wodociągowo-kanalizacyjne związane z określonym natężeniem przepływu jak niżej:


 1. niskie natężenie przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn) wodomierzy głównych mieści się w zakresie 0,0m³/h do max 5,0m³/h,  dalej zwane grupą taryfową 1,
 2. średnie natężenie przepływu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn) wodomierzy głównych wynosi powyżej 5m³/h nie więcej niż 30,0m³/h, dalej zwane grupą taryfową 2,
 3. duże natężenie przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn) wodomierzy głównych wynosi powyżej 30,0m³/h, dalej zwane grupą taryfową 3.
Stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa
Lp. Usługa j.m. Cena netto VAT Cena brutto
1 Stawka opłaty za przyłączenie do urządzenia wodociągowego szt. 164,67 8% 177,84
2 Stawka opłaty za przyłączenie do urządzenia kanalizacyjnego szt. 115,70 8% 124,96

 

 

Powyższe stawki opłat pobierane są za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa. Koszty wynikają z przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.
 
 
POZOSTAŁE USŁUGI

USŁUGI ZWIĄZANE Z DOSTAWĄ WODY I ODPROWADZANIEM ŚCIEKÓW
 1. DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Lp. Usługa jm. Cena netto VAT Cena brutto
1 Wydanie warunków technicznych podłączenia do wodociągu i/lub kanalizacji szt. 53,54 8% 57,82
2 Wydanie warunków technicznych odprowadzania ścieków sanitarnych ze studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej na działce Inwestora szt. 26,61 8% 28,74
3 Wydanie warunków technicznych przebudowy uzbrojenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego w przypadku kolizji projektowanej inwestycji z uzbrojeniem wod-kan szt. 37,51 8% 40,51
4 Wydanie warunków technicznych budowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej szt. 90,73 8% 97,99
 1. GOSPODARKA WODOMIERZOWA
1 Wymiana wodomierza tradycyjnego do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej na wodomierz radiowy/montaż na przygotowanym podejściu wodomierzowym - budynki zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym(art. 41 ust. 12 ustawy VAT) szt. 277,81 8% 300,03
2 Wymiana wodomierza tradycyjnego do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej na wodomierz radiowy/montaż na przygotowanym podejściu wodomierzowym - pozostałe obiekty budowlane (art. 41 ust. 1 ustawy VAT) Szt. 277,81 23% 341,71
3 Montaż wodomierza radiowego na dodatkowym źródle poboru wody (hydrofor) - moduł radiowy własnością PWiK - budynki zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym(art. 41 ust. 12 ustawy VAT) szt. 215,72 8% 232,98
4 Montaż wodomierza radiowego na dodatkowym źródle poboru wody (hydrofor) - moduł radiowy własnością PWiK - pozostałe obiekty budowlane (art. 41 ust. 1 ustawy VAT) szt. 215,72 23% 265,33
5 Wymiana wodomierza tradycyjnego na wodomierz radiowy na dodatkowym źródle poboru (moduł własnością PWiK) - budynki zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym(art. 41 ust. 12 ustawy VAT) szt. 146,98 8% 158,74
6 Wymiana wodomierza tradycyjnego na wodomierz radiowy na dodatkowym źródle poboru (moduł własnością PWiK) - pozostałe obiekty budowlane (art. 41 ust. 1 ustawy VAT) Szt. 146,98 23% 180.78
7 Montaż wodomierz radiowego na dodatkowym źródle poboru wody na przygotowanym podejściu wodomierzowym (moduł własnością PWiK) - budynki zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym(art. 41 ust. 12 ustawy VAT) Szt. 146,98 8% 158,74
8 Montaż wodomierz radiowego na dodatkowym źródle poboru wody na przygotowanym podejściu wodomierzowym (moduł własnością PWiK) - pozostałe obiekty budowlane (art. 41 ust. 1 ustawy VAT) Szt. 146,98 23% 180,78
9 Wymiana wodomierza radiowego do naliczania wody bezpowrotnie zużytej (moduł własnością odbiorcy) budynki zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym(art. 41 ust. 12 ustawy VAT) Szt. 146,98 8% 158,74
10 Wymiana wodomierza radiowego do naliczania wody bezpowrotnie zużytej (moduł własnością odbiorcy) - pozostałe obiekty budowlane (art. 41 ust. 1 ustawy VAT) Szt. 146,98 23% 180,78
11 Plombowanie wodomierza - budynki zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12 ustawy VAT) szt. 46,11 8% 49,80
12 Plombowanie wodomierza - pozostałe obiekty budowlane (art. 41 ust. 1 ustawy VAT) Szt. 46,11 23% 56,71
13 Plombowanie wodomierza podczas włączenia do sieci kanalizacyjnej na dodatkowym źródle poboru wody (hydrofor) -  budynki zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym(art. 41 ust. 12 ustawy VAT szt. 18,08 8% 19,53
14 Plombowanie wodomierza podczas włączenia do sieci kanalizacyjnej na dodatkowym źródle poboru wody (hydrofor) - pozostałe obiekty budowlane (art. 41 ust. 1 ustawy VAT) Szt. 18,08 23% 22,24
17 Konfiguracja modułu radiowego - budynki zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12 ustawy VAT) szt. 5,33 8% 5,76
18 Konfiguracja modułu radiowego - pozostałe obiekty budowlane (art. 41 ust. 1 ustawy VAT) Szt. 5,33 23% 6,55
 1. POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE DOSTAWY WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
1 Wywóz nieczystości samochodem o poj. 6,3m3 (cena 1 kursu) szt. 142,75 8% 154,17
2 Wywóz nieczystości samochodem o poj. 7,7m3 (cena 1 kursu) szt. 153,83 8% 166,14
3 Otwarcie przyłącza kanalizacyjnego na wniosek właściciela szt. 58,22 8% 62,88
4 Zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego na wniosek właściciela szt. 58,22 8% 62,88
5 Dowóz wody samochodem o poj. 1 m3 - do podanej ceny usługi należy doliczyć koszt dostarczonej wody h 86,73 8% 93,67
6 Dowóz wody samochodem o pojemności 5 m3 - do podanej ceny usługi należy doliczyć koszt dostarczonej wody h 119,01 8% 128,53
             

 
 

 
III. USŁUGI PROJEKTOWE
1 Wykonanie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej na posesji szt. 365,00 23% 448,95
2 Wykonanie projektu budowlanego przyłącza wody lub kanalizacji sanitarnej szt. 499,00 23% 613,77
3 Wykonanie projektu budowlanego przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej szt. 870,50 23% 1070,72
4 Wykonanie projektu budowlanego przyłącza kanalizacji deszczowej szt. 638,00 23% 784,74
5 Wykonanie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej szt. Wycena indywidualna 23%  
6 Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami. szt. Wycena indywidualna 23%  
7 Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączem wody o długości do 100 m szt. 1078,00 23% 1325,94
8 Wykonanie projektu sieci wodociągowej z przyłączem wody o długości powyżej 100 m szt. Wycena
indywidualna
23%  
9 Wykonanie projektu sieci wodociągowej z przyłączami wody (tj. od dwóch budynków) szt. Wycena indywidualna 23%  
10 Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem o długości do 100 m szt. 1078,00 23% 1325,94
11 Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem o długości powyżej 100m szt. Wycena indywidualna 23%  
12 Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami (tj. od dwóch budynków) szt. Wycena indywidualna 23%  
IV. USŁUGI BUDOWLANE W ZAKRESIE WYKONAWSTWA KANALIZACJI
1 Roboty budowlane związane z przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej szt. 86,26 23% 106,10
 
A. Wykonanie podłączeń od studzienki do budynku wraz z robotami ziemnymi
  Roboty budowlano - montażowe        
  1) Wykonanie metra przyłącza mb 122,60 23% 150,80
  2) Wejście do budynku przez ścianę piwnicy szt. 183,00 23% 225,09
  3) Studzienka rewizyjna fi 315/fi 400 szt. 393,69 23% 484,24
  4/ Klapa zwrotna kan. fi 110 szt. 125,39 23% 154,23
  5) Klapa zwrotna kan. fi 160 szt. 161,57 23% 198,73
 1. Wykonanie podłączeń od studzienki do budynku  bez robót ziemnych 
  Roboty budowlano – montażowe        
  1) wykonanie montażu metra przyłącza mb 72,80 23% 89,54
  2) Wejście do budynku przez ścianę piwnicy szt. 183,00 23% 225,09
  3) Studzienka rewizyjna fi 315/fi 400 szt. 393,69 23% 484,24
  4) Klapa zwrotna kan.  fi 110 szt. 125,39 23% 154,23
  5) Klapa zwrotna kan. fi 160 szt. 161,57 23% 198,73
 
 
V. USŁUGI BUDOWLANE W ZAKRESIE WYKONAWSTWA WODOCIĄGÓW
1 Usługa budowlana związana z przyłączeniem przewodu PE fi 32-40 do sieci wodociągowej szt. 713,10 23% 877,11
2 Usługa budowlana związana z przyłączeniem przewodu PE fi 50-63 do sieci wodociągowej szt. 784,03 23% 964,36
3 Usługa budowlana związana z przyłączeniem przewodu o średnicy > fi 63 do sieci wodociągowej szt. Wycena indywidualna
4 Wykonanie jednego metra przyłącza wodociągowego z rur PE o średnicy przewodu 32-40 wraz z wykopami mb 151,17 23% 185,94
5 Wykonanie jednego metra przyłącza wodociągowego z rur PE o średnicy przewodu 50-63 wraz z wykopami mb 160,62 23% 197,56
6 Wykonanie jednego metra przyłącza wodociągowego z rur PE o średnicy przewodu 32-40 bez wykopu mb 52,63 23% 64,73
7 Wykonanie jednego metra przyłącza wodociągowego z rur PE o średnicy przewodu 50-63 bez wykopu mb 61,81 23% 76,03
8 Wykonanie wejścia do budynku przez ścianę piwnicy dla przewodu fi 32 lub fi 40 szt. 112,84 23% 138,79
9 Wykonanie wejścia do budynku przez ścianę piwnicy dla przewodu fi 50 lub fi 63 szt. 151,38 23% 186,20
10 Wykonanie podejścia wodomierzowego wraz z montażem rur PE fi 32 w budynku szt. 298,07 23% 366,63
11 Wykonanie podejścia wodomierzowego wraz z montażem rur PE fi 40 w budynku szt. 326,89 23% 402,07
12 Wykonanie podejścia wodomierzowego wraz z montażem rur PE fi 50 w budynku szt. 547,02 23% 672,83
13 Wykonanie podejścia wodomierzowego wraz z montażem rur PE fi 63 w budynku szt. 795,78 23% 978,81
14 Montaż zaworu antyskażeniowego DN 25 szt. 78,95 23% 97,11
15 Montaż zaworu antyskażeniowego DN 32 szt. 119,90 23% 147,48
16 Montaż zaworu antyskażeniowego DN 40 szt. 166,58 23% 204,89
17 Montaż zaworu antyskażeniowego DN 50 szt. 501,55 23% 616,91
18 Zabudowa studzienki termoizolacyjnej (z wbudowanym materiałem wchodzącym w skład podejścia wodomierzowego) z PE dla przewodów do fi 40 bez wykopu Szt. 985,20 23% 1211,80
 
VI. POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE INSTALACJI WOD.-KAN.
 
 1. WODOCIĄG
       
1 Lokalizacja awarii wodociągowych h 136,90  23%   168,39 
2 Samochód do lokalizacji awarii wodociągowych cena za 1 km km 1,09 23% 1,34
3 Pełnienie nadzoru branżowego h 77,49 23% 95,31
4 Przejazd 1 km km 1,09 23% 1,34
5 Pomiar ciśnienia lub wydajności na hydrancie szt. 61,69 23% 75,88
6 Zakręcenie lub odkręcenie zasuwy podłączeniowej do jednego budynku szt. 41,13 8% 44,42
7 Wykonanie prac budowlanych związanych z przywróceniem zasilania w wodę budynku szt. Wycena indywidualna 23%  
8 Przeniesienie zestawu wodomierzowego szt. 309,73 23% 380,97
9 Przeniesienie zestawu wodomierzowego wraz z przebudową podejścia wodomierzowego Szt. Wycena indywidualna 23%  
10 Przebudowa przyłącza wodociągowego szt. Wycena indywidualna 23%  
11 Usunięcie punktowego uszkodzenia wodociągu do fi 63 bez wykopu** szt. 274,17 8% 296,10
12 Usunięcie punktowego uszkodzenia wodociągu powyżej fi 63 bez wykopu** szt. 418,12 8% 451,57
13 Usunięcie punktowego uszkodzenia wodociągu do fi 63 wraz z wykopem*** szt. 505,85 8% 546,32
14 Usunięcie punktowego uszkodzenia wodociągu powyżej fi 63 wraz z wykopem*** szt. 651,19 8% 703,28
15 Usunięcie uszkodzenia wodociągu/kanalizacji inne niż w punkcie VI.A 11 -14 Szt. Wycena indywidualna 8%  
16 Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej i/lub kanalizacyjnej w obiektach mieszkalnych ****
Jednostka miary: "punkt" określa doprowadzenie instalacji zimnej wody lub instalacji ciepłej wody do przyboru lub wykonanie odpływu kanalizacyjnego od przyboru
pkt 50,00 8% 54,00
17 Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej i/lub kanalizacyjnej w innych obiektach niż mieszkalne ****
Jednostka miary: „punkt” (pkt) określa doprowadzenie instalacji zimnej wody lub instalacji ciepłej wody do przyboru lub wykonanie odpływu kanalizacyjnego od przyboru
pkt 50,00 23% 61,50
18 Wymiana uszkodzonego zaworu Szt. Wycena indywidualna 23%  
   
 1. KANALIZACJA
       
1 Samochód specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji od poniedziałku do piątku w godzinach 06:00 - 22:00 mh 218,12 8% 235,57
2 Samochód specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji w godzinach nocnych (22:00-6:00) oraz soboty, niedziele i święta mh 263,66 8% 284,75
3 Samochód specjalistyczny do udrożnienia ciągu kanalizacyjnego od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 - 22:00 szt. 163,17 8% 176,22
4 Samochód specjalistyczny do udrożnienia ciągu kanalizacyjnego w godzinach nocnych (22:00-6:00) oraz soboty, niedziele i święta szt. 197,32 8% 213,10
5 Nieuzasadnione wezwanie służb PWiK Sp. z o.o. w celu usuwania awarii kanalizacyjnych mh 163,17 23% 200,70
6 Kontrola szczelności instalacji kanalizacyjnej  urządzeniem zadymiającym h 192,88 23% 237,24
7 Wykonanie inspekcji telewizyjnej do 30 mb wraz z opisem lub 1 godz. postoju niezawinionego przez PWiK Sp. z o.o. w Rybniku h 168,86 23% 207,70
8 Wykonanie inspekcji telewizyjnej powyżej 30 mb mb 5,01 23% 6,16
VII. USŁUGI W ZAKRESIE ANALIZ LABORATORYJNYCH
1 Analiza ścieków obejmująca 20 oznaczeń szt. 422,98 23% 520,27
2 Analiza ścieków - pakiet przydomowe oczyszczalnie ścieków - 2 oznaczenia szt. 94,26 23% 115,94
3 Analiza wody w zakresie zgodnym z monitoringiem kontrolnym wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi szt. 171,95 23% 211,50
4 Analiza fizykochemiczna wody obejmująca 16 oznaczeń szt. 186,51 23% 229,41
5 Analiza bakteriologiczna wody obejmująca 6 oznaczeń szt. 96,74 23% 118,99
6 Analiza bakteriologiczna wody obejmująca oznaczenia bakterii gr. coli, bakterii E.coli Szt. 27,15 23% 33,39
 
 
VIII. OBSŁUGA GEODEZYJNA PRZYŁĄCZY
1 Inwentaryzacja kanalizacyjnego przyłącza indywidualnego o długości do 25 metrów bieżących szt.  wg cen  usługi obowiązujących
  w dniu realizacji zlecenia
23%  
2 Inwentaryzacja kanalizacyjnego przyłącza indywidualnego o długości powyżej 25 metrów bieżących szt. 23%  
Inwentaryzacja przyłącza wodociągowego indywidualnego szt. 23%  
 
 
IX. POZOSTAŁE USŁUGI – DOKUMENTACJA TECHNICZNA
1 Uzgodnienie branżowe – mapa A4 skala 1:250, 1:500 Pierwsza strona 40,08 8% 43,29
2 Uzgodnienie branżowe - mapa A4 skala 1:250, 1:500 Każda kolejna strona 24,05 8% 25,97
3 Uzgodnienie branżowe – mapa A4 skala  1:1000 Pierwsza strona 53,54 8% 57,82
4 Uzgodnienie branżowe – mapa A4 skala  1:1000 Każda kolejna strona 40,08 8% 43,29
5 Uzgodnienie lokalizacyjne  (lokalizacja planowanej inwestycji pod względem kolizji z uzbrojeniem wod.- kan.) szt. 32,06 8% 34,62
6 Uzgodnienie trasy w przypadku planowanej budowy uzbrojenia innego niż wod.-kan. szt. 40,08 8% 43,29
7 Uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego szt. 48,09 8% 51,94
8 Uzgodnienie projektu sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (min. 2 egz. projektu) szt. 80,15 8% 86,56
                       

*dopuszcza się sporządzenie kosztorysu indywidualnego
**bez materiału
*** bez materiału, robót drogowych
**** stawka podatku VAT jest zgodna z art. 41 ust. 12 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
 
Stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych PWiK Sp. z o. o. w Rybniku.
 

 1. Podstawą do stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych parametrów jest przeprowadzenie kontroli jakości ścieków odprowadzanych do kanalizacji pobranych w studzience kanalizacyjnej w miejscu granicy podziału własności urządzeń kanalizacyjnych w obecności upoważnionego przedstawiciela Dostawcy ścieków.
 2. W razie stwierdzenia przekroczeń, o wynikach kontroli Dostawca ścieków zostanie pisemnie poinformowany w terminie 21 dni od daty jej przeprowadzenia, ponad to zostanie wyznaczony termin ponownej kontroli.
 3. W razie stwierdzenia przekroczenia parametrów ścieków podczas drugiej kontroli Dostawca ścieków  uiszcza opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych, powiększone
  o podatek VAT, które są naliczane od dnia stwierdzenia przekroczeń do dnia ich ustania.
 4. Za dzień ustania przekroczenia uznaje się dzień ponownej kontroli dokonanej przez PWiK Sp. z o. o. na pisemny wniosek Dostawcy ścieków, bądź dzień poboru ścieków przez akredytowane laboratorium i przekazanie wyników do PWiK Sp. z o.o. w Rybniku. W obu przypadkach otrzymane wyniki muszą potwierdzić ustanie przekroczenia.
 5. Do podstawowych parametrów podlegających kontroli przez PWiK Sp. z o.o. należą:

Temperatura, pH, fosfor ogólny, pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT5), chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT), zawiesina ogólna oraz substancje ekstrahujące się eterem naftowym i chlor wolny. PWiK Sp. z o.o. nie wyklucza również badania dodatkowych parametrów, jeżeli na ich obecność wskazuje rodzaj produkcji lub usług wykonywanych przez Dostawcę ścieków.
 
 
Stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych
do urządzeń kanalizacyjnych.

 

Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki Jednostka Najwyższa dopuszczalna wartość Jednostkowa stawka opłaty
 
I II III IV
Temperatura oC 35,0   0,07 zł- gdy wartość przekroczona < 5oC
  0,13 - gdy wartość przekroczona ≥ 5oC
pH – odczyn jednostka pH 6,5 ≤ pH ≤ 9,5   0,13 zł- gdy wartość zakresu przekroczona < 0,5 jpH
  0,33 zł - gdy wartość zakresu przekroczona o 0,5 – 1,5 jpH
  0,66 zł- gdy wartość zakresu przekroczona o 1,5 – 2,5 jpH
  1,28 zł- gdy wartość zakresu przekroczona > 2,5 jpH
Azot amonowy mg/l 100,0 2,63 zł
Azot azotynowy 10,0 2,63 zł
Fosfor ogólny 15,0 2,63 zł
Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT5) 800,0 2,63 zł
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) 1000,0 1,58 zł
Siarczany 500,0 0,49 zł
Chlorki 1000,0 0,49 zł
Zawiesina ogólna 350,0 0,49 zł
Fenole lotne (indeks fenolowy) mg/l 15,0 46,07 zł
Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne) 15,0 46,07 zł
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 100,0 46,07 zł
Cynk  
 
 
 
 
mg/l
5,0 69,10 zł
Cyna 2,0 69,10 zł
Chrom ogólny 1 69,10 zł
Kobalt 1,0 69,10 zł
Molibden 1,0 69,10 zł
Wanad 2,0 69,10 zł
Chlor całkowity 4,0 86,34 zł
Chlor wolny 1,0 86,34 zł
Arsen 0,5 86,34 zł
Miedź 1,0 86,34 zł
Nikiel 1,0 86,34 zł
Ołów 1,0 86,34 zł
Srebro 0,5 86,34 zł
Rtęć 0,2 115,17 zł
Kadm 0,4 115,17 zł

Przyjęta metodyka naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych zgodna jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (Dz. U. z 2005 r. Nr 260, poz. 2177 z późn. zm.) i innymi właściwymi przepisami w tym zakresie.
 

Obsługa Klienta Obsługa
Klienta
 
Metody płatności Metody
Płatności